Místní knihovna Mutěnice
Naposledy aktualizováno: 21.01.2019 08:44:18

 KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v .Mutěnicích..

 

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v .Mutěnicích.,schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 00499/2002 ze dne 21.12. 2002

 

a podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

 

Článek 1 – Poslání a činnost knihovny

 

                Obecní knihovna v Mutěnicích (dále jen "knihovna") je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen "služby") vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Článek 2 – Veřejné knihovnické a informační služby

1.        Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)       výpůjční služby,

b)       meziknihovní služby,

c)       informační služby, mezi nimi zvláště:

 • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
 • informace z oblasti veřejné správy,
 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
 • přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím),
 1. 2.       d) případně uveďte další služby
 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů účtuje knihovna poplatek.
 3. 4.       Knihovna poskytuje tyto placené služby (např. částečnou úhradu telekomunikačních poplatků při zpřístupnění internetových databází, reprografické služby, poštovné v souvislosti se zámluvními nebo meziknihovními službami, atp. – viz § 4, odst. 2-4 knihovního zákona s tím, že úhrada nesmí přesáhnout skutečně vynaložené náklady).
 4. Veškeré finanční částky (tj. manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

Článek 3 – Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

 

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů; děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.
 3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
 4. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovní řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
 6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

 

 

 

Článek 4  - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 1. Čtenář je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Čtenáři je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Se souhlasem knihovníka může čtenář kopírovat na formátované diskety informace získané z internetových bází dat.
 4. Čtenářům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.
 5. Čtenář je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 6. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 7. Čtenář je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.  

 

 

Článek 5 - Podmínky půjčování

 

 1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen "publikace") rozhoduje knihovník.
 2. Výpůjční lhůta je 4 týdny, s výjimkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 1 týden. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.
 3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
 4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.
 5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.
 6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.
 7. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

 

 

Článek 6 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

 

 1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
 2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
 4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.
 5. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

 

 

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

 

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu je příloha: Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Mutěnicích.
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1.7.2001.
 4. Tento knihovní řád platí od 9.1.2012 na dobu neurčitou.

 

 

 

V Mutěnicích  dne: 16.1.2012

 

 

 

v.r..MVDr.Dušan Horák                                                           Renata Nováková knihovnice

                                      

 

Příloha: Ceník placených služeb a poplatků

 

 

Dodatek ke knihovnímu řádu ze dne 16.1. 2012

 

 

 

Dodatek k článku 4 odstavce č.1

 

 

 

Registrovaný čtenář má právo využívat bezplatný přístup na internet v časovém intervalu

 

1 hodina denně.

 

 

 

Osoba, která není registrovaným čtenářem má toto dovoleno po dobu 25 minut za jeden den.

 

 

 

Pokud bude počítač obsazen , má přednostní právo registrovaný čtenář před neregistrovaným.

 

Přednost má také ta osoba, která na internetu vyhledává informace, sloužící ke zlepšení jeho vzdělání, získání zaměstnání, péče o zdraví, rodině apod před osobou, využívající počítačové zařízení knihovny ke své zábavě ( sociální sítě, hry …) .

 

 

 

Knihovník má právo vykázat z knihovny osobu, která se bude u používání počítačové techniky chovat hlučně a rušit ostatní návštěvníky.

 

 

 

 

 

 

 

V Mutěnicích dne: 12.11. < 2012

 

 

 

 

 

 

 

v.r. MVDr. Dušan Horák                                                         Renata Nováková knihovnice


 
Proces zabral 0.0042 sekund času a 0.71MB paměti.